Przykładowa Analiza PEST w 2023 roku - interesująca i przydatna instrukcja

thumbnail
author-image

Wiktoria Czerwińska

18.09.2023 | 7 min.

Analiza PEST jest niezwykle przydatną metodą badania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa lub projektu. Pozwala ona na całościowe spojrzenie na kluczowe czynniki mogące mieć wpływ na funkcjonowanie organizacji. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej na czym polega analiza PEST, jak ją przeprowadzić krok po kroku oraz przedstawimy przykładową analizę wraz z podsumowaniem i wnioskami.

Czym jest analiza PEST i jakie ma zastosowanie?

Analiza PEST (zwana również analizą PESTEL) jest narzędziem służącym do badania otoczenia zewnętrznego organizacji pod kątem czynników politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych oraz technologicznych. Jest to podejście strategiczne pozwalające zidentyfikować kluczowe trendy i zjawiska w otoczeniu, które mogą stanowić szanse lub zagrożenia dla funkcjonowania firmy.

Analizę PEST przeprowadza się w celu:

 • Zbadania otoczenia zewnętrznego i określenia jego wpływu na organizację
 • Zidentyfikowania potencjalnych szans i zagrożeń
 • Wsparcia procesu strategicznego planowania
 • Oceny atrakcyjności rynku
 • Analizy ryzyka inwestycji lub projektów

Regularne przeprowadzanie analizy PEST pozwala firmie na bieżąco monitorować kluczowe zmiany w otoczeniu i odpowiednio do nich dostosowywać strategię. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie odporności organizacji na występujące w otoczeniu zagrożenia oraz lepsze wykorzystanie pojawiających się szans.

Jak przeprowadzić analizę PEST krok po kroku?

Aby prawidłowo przeprowadzić analizę PEST, należy wykonać następujące kroki:

 1. Określenie celu analizy - na początku warto jasno zdefiniować powód przeprowadzenia badania oraz oczekiwane rezultaty.
 2. Identyfikacja kluczowych czynników w poszczególnych obszarach PEST - należy zastanowić się, jakie kwestie polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne mają największe znaczenie dla badanej organizacji lub rynku.
 3. Analiza wskazanych czynników i określenie ich wpływu - dokładne zbadanie zidentyfikowanych wcześniej kwestii i określenie w jaki sposób mogą one oddziaływać na organizację (pozytywnie lub negatywnie).
 4. Identyfikacja kluczowych szans i zagrożeń - na podstawie przeprowadzonej analizy należy wskazać najważniejsze możliwości i ryzyka wynikające z otoczenia zewnętrznego.
 5. Opracowanie strategii działania - sformułowanie planu, który pozwoli maksymalnie wykorzystać pojawiające się szanse oraz zminimalizować zagrożenia.
 6. Monitorowanie i aktualizacja - cykliczne powtarzanie analizy PEST i weryfikacja strategii w odpowiedzi na zachodzące w otoczeniu zmiany.

Przykładowa analiza czynników polityczno-prawnych

W ramach analizy PEST jednym z kluczowych obszarów jest otoczenie polityczno-prawne. W przypadku firmy działającej na polskim rynku, warto zapoznać się m.in. z następującymi kwestiami:

 • Obecna sytuacja polityczna w kraju i wpływ ewentualnych zmian rządu na gospodarkę
 • Kierunki rozwoju i priorytety w zakresie gospodarki deklarowane przez rządzących
 • Polityka podatkowa - zmiany w wysokości podatków, ulgach itp.
 • Przepisy prawne regulujące daną branżę lub obszar działalności
 • Projektowane reformy i zmiany legislacyjne mogące wpłynąć na funkcjonowanie firmy
 • Integracja z UE - wpływ unijnych dyrektyw i rozporządzeń

Powyższe czynniki polityczno-prawne mogą stanowić zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji. Ich dogłębna analiza pozwoli przygotować się na potencjalne zmiany i odpowiednio zaplanować dalsze działania.

Analiza czynników ekonomicznych - jak to zrobić?

Kolejnym ważnym obszarem analizy PEST są uwarunkowania ekonomiczne. Analizując ten aspekt należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • Wzrost lub spadek PKB
 • Poziom inflacji
 • Wysokość stóp procentowych
 • Kursy walut i ich zmiany
 • Sytuację na rynku pracy
 • Dochody i zamożność społeczeństwa
 • Politykę fiskalną (podatki, ulgi itp.)

Uwarunkowania ekonomiczne decydują w dużej mierze o popycie na produkty i usługi oraz opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też ich analiza i bieżący monitoring są kluczowe dla trafnego prognozowania kondycji przedsiębiorstwa.

Identyfikacja kluczowych trendów społeczno-kulturowych

Czynniki społeczno-kulturowe również odgrywają istotną rolę w kształtowaniu otoczenia organizacji. W ramach tego obszaru analizy PEST należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • Zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby singli itp.)
 • Zmiany modelu rodziny
 • Wzorce konsumpcji i zachowań konsumenckich
 • Styl życia
 • Postawy społeczne (np. rosnąca świadomość ekologiczna)
 • Postrzeganie firm i marek

Śledzenie trendów społeczno-kulturowych pozwoli dopasować ofertę i komunikację do oczekiwań konsumentów. Pozwoli także odpowiedzieć na pojawiające się potrzeby.

Wpływ postępu technologicznego - najważniejsze zmiany

Ostatnim elementem analizy PEST jest obszar związany z technologią i jej wpływem. Kluczowe zagadnienia to:

 • Nowe możliwości wynikające z rozwoju technologii
 • Upowszechnienie się rozwiązań takich jak internet, automatyzacja, robotyka, sztuczna inteligencja itp.
 • Cyfryzacja wielu dziedzin życia i gospodarki
 • Zmiany w sposobie komunikacji i konsumpcji treści przez konsumentów
 • Wzrost znaczenia rozwiązań chmurowych, internetu rzeczy itp.
 • Nowe możliwości analityki danych

Postęp technologiczny może stanowić zarówno szansę na usprawnienie działalności, jak i zagrożenie ze strony bardziej innowacyjnych konkurentów. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne monitorowanie najnowszych trendów technologicznych mających wpływ na branżę.

Podsumowanie i wnioski z przykładowej analizy PEST

Przykładowa analiza PEST pozwoliła na identyfikację najważniejszych czynników politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych, które aktualnie kształtują otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa. Na tej podstawie można wyciągnąć ważne wnioski dla strategii firmy.

Do kluczowych szans zidentyfikowanych w analizie można zaliczyć np. zapowiadane obniżki podatków, wzrost zamożności społeczeństwa czy rosnącą popularność zakupów online. Z kolei najpoważniejsze zagrożenia to potencjalne zaostrzenie przepisów branżowych, rosnąca inflacja oraz popularyzacja tanich produktów zagranicznych.

Wnioski z analizy PEST powinny zostać wykorzystane przy opracowywaniu strategii rozwoju firmy. Wskazują one bowiem najważniejsze kwestie w otoczeniu zewnętrznym, które należy uwzględnić podejmując kluczowe decyzje biznesowe.

Jak wykorzystać wyniki analizy PEST w praktyce?

Aby jak najlepiej wykorzystać wnioski z analizy PEST, organizacja powinna:

 • Uwzględnić je przy tworzeniu strategii rozwoju - pomogą wskazać najbardziej obiecujące kierunki działania.
 • Dostosować ofertę do trendów w otoczeniu - np. wyjść naprzeciw większej świadomości ekologicznej klientów.
 • Odpowiednio zmodyfikować działania marketingowe i PR.
 • Zidentyfikować potrzebę wprowadzenia zmian organizacyjnych usprawniających działalność.
 • Wziąć pod uwagę potrzebę pozyskania nowych kompetencji i umiejętności przez pracowników.
 • Na bieżąco monitorować otoczenie PEST i aktualizować strategię firmy.

Regularna analiza PEST i wyciąganie wniosków z jej wyników pozwala firmie lepiej rozumieć rynek oraz proaktywnie reagować na pojawiające się w otoczeniu szanse i zagrożenia. Jest zatem kluczowym elementem strategicznego zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Podsumowanie

Analiza PEST jest niezwykle przydatnym narzędziem analizy otoczenia zewnętrznego organizacji. Pozwala ona na całościowe spojrzenie na kluczowe czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie firmy. Regularne przeprowadzanie tego badania i wyciąganie wniosków z jego wyników umożliwia trafne prognozowanie szans i zagrożeń oraz budowanie odpowiedniej strategii działania. Analiza PEST powinna stać się stałym elementem zarządzania strategicznego nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Najczęściej zadawane pytania

Jak często należy przeprowadzać analizę PEST?

Analizę PEST warto powtarzać cyklicznie, minimum raz w roku. Pozwoli to monitorować zmiany w otoczeniu organizacji na bieżąco.

Ile czynników należy uwzględnić w ramach każdego obszaru?

Liczba analizowanych zmiennych zależy od branży i specyfiki działalności. Ogólnie warto wybrać 3-6 kluczowych czynników w ramach każdego obszaru PEST.

Jakie metody można wykorzystać przy analizie?

Przydatne są różne metody analityczne, np. analiza trendów, scenariusze, burza mózgów. Można też przeprowadzić badania ankietowe.

Kto powinien brać udział w analizie PEST?

W analizę warto zaangażować osoby z różnych działów firmy, by uzyskać możliwie szeroką perspektywę.

Jakie są główne zalety analizy PEST?

Do zalet należą: możliwość identyfikacji szans i zagrożeń, wsparcie planowania strategicznego, ograniczenie ryzyka działalności.

tagTagi
shareUdostępnij
author
Wiktoria Czerwińska

Jestem pasjonatką technologii, podróży i biznesu. Na blogu znajdziesz porady, które pomogą Ci rozwijać swój biznes online. Dzielę się również wskazówkami dotyczącymi życia i produktów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. Moja misja to inspiracja i efektywność w każdym obszarze życia, a także ciekawe spojrzenie na świat marketingu. Zapraszam Cię do odkrywania nowych możliwości!

Oceń artykuł
star-outline
star-outline
star-outline
star-outline
star-outline
Ocena: 0 Liczba głosów: 0

Polecane artykuły